§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych jest „Fundacja Lepszego Życia” fundacja z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000669316, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7252190363, REGON: 366866658, zwana dalej: „Fundacja Lepszego Życia”, prowadząca w ramach swojej działalności pod marką Fundacja Lepszego Życia® następujące serwisy internetowe:
  fundacjalepszegozycia.pl;
  www.blizejbogabyc.pl
  fanpage w serwisie społecznościowym Facebook: Bliżej Boga Być,
  kanał w serwisie internetowym YouTube: Bliżej Boga Być.
  do których ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności (dalej określane jako „Serwis” albo jako „Portal”).
 2. Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać pisemnie, kierując korespondencję na adres: „Fundacja Lepszego Życia” fundacja z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, mailowej (info@fundacjalepszegozycia.pl).
 3. Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać do naszego Inspektora Ochrony Danych – Grzegorza Polaka, na adres e-mail rodo@expressisverbis.pl.
 4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.fundacjalepszegozycia.pl Jak większość wydawców stron, Usługodawca zbiera adresy IP komputerów Użytkowników odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji Użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Usługodawca nie usiłuje identyfikować Użytkowników.
 6. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownika skorzysta z usług serwisu www.fundacjalepszegozycia.pl, to Usługodawca może przetworzyć jego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w skutek Państwa dobrowolnej zgody.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  I. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, jeżeli kontaktuje się on z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie Portalu i udostępnia przy tym swoje dane osobowe. W tym przypadku zbierane i przetwarzane są wyłącznie imię i nazwisko, adresy e-mail oraz dane podane w treści wiadomości.
  II. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Użytkownika zgodą, jeżeli zapisałeś się na newsletter Usługodawcy.
  W przypadku wykorzystywania danych na potrzeby newslettera, informacje handlowe będą przesyłane użytkownikowi drogą elektroniczną tylko na podstawie jego wyraźnej zgody na otrzymywanie ich w takiej formie. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy newstlettera drogą elektroniczną.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 8. Usługodawca korzysta z systemów analizy sieciowej, które mogą być wykorzystywane do tworzenia profilów Użytkowników. Za wyjątkiem powodów uzasadnionych względami marketingowymi i zgodą Użytkownika, profil Użytkownika nie będzie oznaczany jego imieniem i nazwiskiem ani też innym określeniem, które mogłoby pozwolić na jego bezpośrednią identyfikację. Systemy analizy sieciowej wykorzystują w swoich procesach pliki cookies.
 9. Zbierane przez Usługodawcę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz na podstawie i w granicach przepisów prawa. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania jak również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Poprawianie Danych Osobowych może być dokonywane poprzez kontakt Użytkownika z obsługą Portalu, zarówno drogą poczty tradycyjnej jak i pocztą elektroniczną.
 10. Usługodawca informuje, że do danych osobowych Użytkownika dostęp mogą uzyskać również uprawnione organy państwowe w ramach kompetencji określonych właściwymi przepisami, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości (policja, prokuratura, sądy).

§3. PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.fundacjalepszegozycia.pl używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
  Użytkownikach Usługodawca może dokonywać korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Usługodawca stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu www.fundacjalepszegozycia.pl, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy w celu optymalizacji działań.
 5. Na witrynie www.fundacjalepszegozycia.pl Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawca może uzyskiwać do nich dostęp.
 8. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookies i zgodę na posługiwanie się nimi przez Usługodawcę.
 9. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny w na stronie głównej Portalu w zakładce „polityka prywatności”. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „Polityka Prywatności” na stronie głównej Portalu.

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Lepszego Życia fundacja z siedzibą w Łodzi (90-361), ul. Piotrkowska 270, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000669316, REGON 366866658, NIP 7252190363 zwana dalej: „Fundacją”. Kontakt z Fundacją może Pan/Pani uzyskać w drodze listownej (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) lub mailowej (info@fundacjalepszegozycia.pl).
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna Expressis Verbis sp. z o. o. Kontakt z Inspektorem może Pani/Pan uzyskać w drodze mailowej rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – f) RODO w celu:
  a) zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
  b) wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą o ile przetwarzanie jest oparte o zgodę;
  c) wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa;
  d) wykonania ciążących na Fundacji obowiązków prawnych, w tym wynikających z zadań statutowych;
  e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;
  f) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Fundacji;
  g) wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Fundacji, w tym marketingu.
 4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Fundacja może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Fundacja realizuje własne zobowiązania jak np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi IT, usługi bankowe;
  b) podmiotom współpracującym;
  c) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  d) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) sprostowania swoich danych osobowych;
  f) przenoszenia swoich danych;
  g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne dla zawarcia i wykonania umowy.