O Fundacji

„FUNDACJA LEPSZEGO ŻYCIA” ustanowiona przez Wojciecha Orzechowskiego, działa na podstawie prawa polskiego oraz Statutu.

Rada Fundacji: Kamil Kaźmierczak, Michał Dutkowski.

Poniżej fragment Statutu dotyczący zakresu działalności Fundacji, sposobu organizacji oraz cele:

Fundacja z siedzibą w Łodzi posiada osobowość prawną. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym może tworzyć zakłady, oddziały oraz filie w kraju i za granicą. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym:
  1. Dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową lub materialną;
  2. Osoby chore i niepełnosprawne;
  3. Ofiary klęsk żywiołowych;
  4. Osoby dotknięte szeroko pojętymi patologiami społecznymi lub uzależnieniami;
  5. Osoby opuszczające zakłady karne mające problemy z adaptacją do życia na wolności;
  6. Osoby mające problemy z dostosowaniem się do życia w społeczeństwie;
  7. Osoby starsze, emeryci, renciści, osoby poszkodowane przez los;
 2. Udzielanie pomocy materialno-bytowej.
 3. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
 4. Działanie przeciw bezdomności i bezrobociu.
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 6. Rozpowszechnianie wartości chrześcijańskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu usług medycznych, produktów leczniczych i materiałów medycznych, organizowanie spotkań ze specjalistami w danych dziedzinach, publikacje oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla osób i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. finansowanie kosztów leczenia,
 2. finansowanie leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych w okresie do uzyskania odszkodowania,
 3. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych mających na celu ograniczanie nierówności społecznych,
 4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmakologicznych,
 5. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 6. organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania rodziców samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy, ofiar katastrof i klęsk żywiołowych,
 8. organizowanie i finansowanie akcji mających na celu promocję lokalnych i krajowych atrakcji turystycznych,
 9. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych,
 10. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
 11. organizacja i finansowanie akcji, warsztatów i szkoleń na rzecz walki z uzależnieniem i szeroko rozumianymi patologiami społecznymi, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień, organizacjami promującymi zdrowy styl życia,
 12. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,
 13. pozyskiwanie środków na rzecz projektów realizowanych przez Fundację,
 14. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych,
 15. wsparcie finansowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 16. inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.
wojciech-orzechowski-fundacja-lepszego-zycia

Wojciech Orzechowski

Biznesmen – od ponad 20 lat jest przedsiębiorcą. Prowadzi firmy Go3.pl, WIWN.pl, RevisitHome.pl. Ekspert ds. nieruchomości zapraszany przez TVN, Polsat, TVP, dziennik Rzeczpospolita, Wprost, radio Czwórka itd.

Inwestor – inwestowaniem w Nieruchomości zajmuje się od 2006 roku. Praktyk. Uczył się na swoich błędach. Dzisiaj uczy innych, jak ich nie popełniać.

Rentier – w 2014r. osiągnął wolność finansową i zamieszkał we Włoszech. Spędził tam 2 lata odpoczywając i ciesząc się życiem.

Coach – Twórca Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości WIWN.pl® – przeprowadza Uczestników za rękę przez cały proces inwestycyjny. Przeszkolił ponad 1200 Uczestników, a ponad 890 osób z sukcesem zakończyło swoją pierwszą inwestycję (zakup – remont – sprzedaż).

Autor książki „Zarabiaj na nieruchomościach” oraz „200 pytań do eksperta od obrotu nieruchomościami. Odpowiada Inwestor – Wojciech Orzechowski”. Wydawca kwartalnika „Strefa Nieruchomości”. Prowadzi blog www.zarabiajnanieruchomosciach.pl

Twórca Symulatora Inwestowania w Nieruchomości w postaci gry planszowej „Rentier”. Celem gry jest nauczyć się obracać nieruchomościami na krajowym rynku.